Collecties

De inmiddels vaak door gebrek aan kennis ervan, in feite al verdwenen, maar gelukkig nog tijdig herkende en teruggevonden rassen, worden door ons vermeerderd en in stand gehouden. Hiermee worden in nauwe samenwerking en overleg met onze boomkweker collecties van velerlei aard en grootte samengesteld. Deze worden bij getoonde interessse als zogenaamde deel-collecties bij particulieren ondergebracht. Op deze wijze worden deze meest door onszelf teruggevonden rassen verbreid en, althans voorlopig, behoed voor definitieve verdwijning. De betreffende deel-collecties worden in principe ook door ons gevolgd omdat ze van onschatbare waarde zijn in vergelijkend onderzoek aan oude rassen zijn, o.a. in andere collecties. Ze kunnen fungeren als referentie-collecties.

Referentie-collecties zijn een onmisbare steun in de rug, al was het alleen al omdat er veel rassen zijn die niet of slechts fragmentarisch zijn beschreven. Van deze, in het bijzonder van meer typische streekrassen, kan vaak slechts door overgeleverde informatie de naam enigszins betrouwbaar worden vastgesteld.

Verbreiding van teruggevonden rassen geschiedt dus gericht in de vorm van het inrichten van collectie-boomgaarden, ondergebracht bij geïnteresseerde en gemotiveerde particulieren en organisaties. Daarnaast vindt er verbreiding plaats middels zogenaamde ‘open entdagen’, waarbij er ook voor gezorgd wordt dat er enthout van een aantal interessante oude rassen beschikbaar is.

Wij hebben inmiddels een groot aantal waardevolle referentie-collecties kunnen helpen inrichten. Deze vormen als geheel vanwege regelmatige duplicering en registratie, een garantie voor verdwijning van rassen, maar zijn eveneens een belangrijke bron voor nader onderzoek. Dit laatste niet alleen wat betreft de mogelijkheid voor herkenning van andere onbekende oude fruitrassen, maar ook wat karakterisering betreft aangaande resistentie tegen ziekten en plagen.
Bijzondere rassen voor collectie-boomgaarden

Het betreft hier in veel gevallen, dus nieuwe, onverwachte en vaak bijzondere vondsten, die de reguliere boomkweker die ook oude rassen in zijn assortiment voert vaak niet aan kan bieden. Als leek heeft men overigens vaak geen weet van het bestaan van dergelijke rassen.

Een met ons geassocieerde ervaren boomkweker bleek geinteresseerd en bereid een belangrijk aantal van die bijzondere  rassen in zijn assortiment op te nemen. HIj vermeerdert een aanzienlijk aantal van deze rassen voor ons. Van de meeste van deze rassen komen jaarlijks overigens slechts een beperkt aantal bomen beschikbaar.

Daarmee richten wij bij geïnteresseerde hobby-fruittelers op  verzoek collectie-boomgaarden in. Wij blijven deze rassen liefst ook volgen, omdat daaronder diverse bijzondere, deels nog niet met voldoende zekerheid geïdentificeerde rassen zijn. We willen aan een aantal daarvan, indien mogelijk, nog graag meer onderzoek doen.

Collectie-rassen worden door ons dan ook bij voorkeur geleverd aan de echte liefhebber, die dus voldoende gemotiveerd is om een set voor hem/haar geheel onbekende, maar bijzondere oude rassen, als een deel-collectie onder zijn/haar hoede te nemen. Wij volgen deze collecties d.m.v. nauwkeurige administatie van geleverde rassen middels  plattegronden. Bomen en met name rassen blijven op deze wijze traceerbaar. Deze maken als zodanig ook deel uit van een veel groter verband van een nationale collectie.

Bomen worden overigens niet door ons zelf, maar rechtsstreeks door de met ons samenwerkende boomkweker geleverd. Overigens heeft deze boomkweker normaliter, en voorzover de voorraad strekt, van een aantal van de ca. 150 bijzondere oude appel- en perenrassen steeds een beperkt aantal bomen beschikbaar. Van een deel daarvan kunnen door hem ook individuele exemplaren geleverd worden.

Voor praktische informatie betreffende de inrichting en het onderhoud van een hoogstam-boomgaard mag ik verwijzen naar onderstaand, op deze site gepubliceerde handleiding.

 

linkoutBoomgaard boekwerkje

Enkele voorbeelden van collectie-overzichten bij deelcollectie-houders:

linkoutPardijs okt 2014

linkoutHartman, Nijbroek

linkout